Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2915 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), „Anga” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Anga” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 393, 80-125 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000170965, NIP: 5830001942, REGON: 002858856.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 58 3010682, lub mailowo pod adresem anga@anga.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa, jako naszych klientów, kontrahentów, a także ich pracowników lub współpracowników, których dane zostały uzyskane w związku z zawarciem umów oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych.

Dane dotyczące naszych klientów indywidualnych, to w szczególności: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, NIP.
Dane dotyczące naszych pozostałych klientów i kontrahentów, to przede wszystkim: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, numery NIP i REGON, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
Dane pracowników i współpracowników dotyczą nadto stanowiska służbowego.

Podanie powyższych danych było niezbędne dla celów zawarcia umowy z „Anga” Sp. z o. o. oraz jej wykonania.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie: przechowywaniu faktur i dokumentów księgowych, dokonywania rozliczeń podatkowych.
  4. Ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, jako realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie lub jesteście Państwo stroną, dane będą przetwarzane przez okres, w którym zgodnie z przepisami prawa mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające w szczególności z kodeksu cywilnego lub prawa podatkowego, a także przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności zapewniającej obsługę IT, świadczące usługi kontrolne, kadrowo-księgowe, prawne oraz inne podmioty wyraźnie upoważnione przez Administratora. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługujące prawa

Przysługują Państwu prawa do:

  1. Dostępu do treści danych osobowych.
  2. Sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  3. Przenoszenia danych
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ;

W celu realizacji powyższych uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem. Przysługuje Państwu nadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla przygotowania oferty, zawarcia umowy i jej wykonania przez Administratora.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje i nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności na podstawie profilowania, ani innych wywołujących w stosunku do Państwa podobne skutki.