Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usługi Newslettera

przez „ANGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Spółkę ANGA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ul. Kartuskiej 393, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000170965, dalej jako ANGA.

 

§2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez ANGA na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na stronie internetowej ANGA znajdującej się pod adresem https://www.anga.pl/.
 2. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona przez ANGa pod adresem https://www.anga.pl/regulamin-swiadczena-uslug/
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z ANGA, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej.

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.anga.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do ANGA i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie ANGA na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez ANGA, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§5

ANGA informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn.zm.).

 

§6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§7

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z  Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy anga@anga.pl, pocztą na adres ANGA podany w § 1.

 

§8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: anga@anga.pl, pocztą bezpośrednio na adres ANGA podany w § 1.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez ANGA.
 3. ANGA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie - w szczególności w korespondencji z ANGA lub w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym.

 

§11

 1. Administratorem danych jest ANGA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-125), przy ul. Kartuskiej 393, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000170965, NIP 5830001942, REGON 002858856.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod ANGA Sp. z o.o. ul. Kartuska 393, 80-125 Gdańsk, pod adresem email: anga@anga.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 58 301 0682.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania niniejszej umowy.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Zakres danych przetwarzanych przez Administratora to adres e-mail, imię i nazwisko.
 5. Państwa dane przetwarzane będą w celu świadczenia usługi przez ANGA polegającej na rozsyłaniu Newslettera.
 6. Państwa dane będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy na świadczenie usługi przez ANGA polegającej na rozsyłaniu Newslettera. Jednocześnie informujemy, że rozwiązanie umowy nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator nie podejmuje i nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności na podstawie profilowania, ani innych wywołujących w stosunku do Państwa podobne skutki.

 

§12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01-05-2023 r.